Szkolenia PPOŻ

Posiadanie przed pracownika umiejętność reagowania w sytuacjach pożaru, a także wiedza na temat unikania czynników mogących do niego doprowadzić, nie powinna być bagatelizowana przez pracodawcę. Sprawne działanie może ocalić życie ludzkie, a także nie dopuścić do znacznych strat finansowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli każdej grupy zawodowej. Składa się z etapu teoretycznego i praktycznego, a dokładnie z:
– tworzenia ochrony przeciwpożarowej
– organizowania ewakuacji ludzi i mienia
– posługiwania się sprzętem gaśniczym
– przyswojenia sposobów zapobiegania pożarom

Pracownik po kursie będzie odpowiednio przygotowany do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także organizacji ewakuacji.

Oferujemy profesjonalne opracowanie/aktualizację INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – dla wszystkich obiektów tego wymagających.
– opracowywana jest indywidualnie dla obiektu (budynku, firmy),
– opracowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
– zawiera dokumentację graficzną wymaganą przepisami.

Jakie rodzaje budynków należy wyposażyć w Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?
Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów:
– użyteczności publicznej, takich jak: biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje, teatry czy kina,
– zamieszkania zbiorowego, w tym domy opieki i sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty, hotele itd.,
– produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.

Nie każdy budynek wymaga opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719), §6. 8.:

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
– kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000m3, z zastrzeżeniem pkt. 2;
– kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500m3;
– powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000m2.